Hội đồng quản trị

Ông Đặng Trung Kiên

Ông Đặng Trung Kiên

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Tuấn Phong

Ông Trần Tuấn Phong

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Đình Ngọc

Ông Lê Đình Ngọc

Thành viên Hội đồng quản trị

Hoàng Đình Lợi

Hoàng Đình Lợi

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Mạnh Huy

Ông Hoàng Mạnh Huy

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Đào Thị Thanh Hiền

Bà Đào Thị Thanh Hiền

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Mạc Quang Huy

Ông Mạc Quang Huy

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hà Ngọc Minh

Ông Hà Ngọc Minh

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Akahane Seiji

Ông Akahane Seiji

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Kudun Sukhumananda

Ông Kudun Sukhumananda

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban điều hành

Ông Hoàng Mạnh Huy

Ông Hoàng Mạnh Huy

Tổng Giám đốc

Ông Đặng Trần Quyết

Ông Đặng Trần Quyết

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Thắng

Ông Nguyễn Hồng Thắng

Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hoa Vy

Nguyễn Thị Hoa Vy

Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Thắng

Nguyễn Huy Thắng

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Quang Vinh

Ông Nguyễn Quang Vinh

Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Đào Xuân Đức

Ông Đào Xuân Đức

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Hạnh

Bà Trần Thị Hạnh

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Phạm Duy Hoàn

Ông Phạm Duy Hoàn

Thành viên Ban Kiểm soát